Jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją? Jak ochronić mieszkanie przed komornikiem?

Co zrobić, gdy inwestujesz w nieruchomości, jednak jedna z nich nie przynosi przychodu i grozi jej widmo egzekucji komorniczej? W tym tekście znajdziesz kilka sposobów na to, jak odłożyć w czasie nakaz zapłaty i znaleźć rozwiązanie, które pozwoli Ci zachować nieruchomość.

Spis treści

Co to jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego w celu zaspokojenia wierzyciela z majątku dłużnika. 

Polega ona na dokonywaniu zajęcia lub sprzedaży mienia dłużnika w celu spłacenia zaległych długów. 

Proces ten jest stosowany w przypadku, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań wobec wierzyciela w terminie określonym w umowie. Komornik jest uprawniony do wszczęcia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, na przykład wyroku sądowego. W trakcie egzekucji komornik prowadzi postępowanie mające na celu uzyskanie środków finansowych, które zostaną przekazane wierzycielowi w celu zaspokojenia jego roszczeń. 

Jakie są przyczyny egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza jest procesem, który może być przeprowadzony w przypadku niewykonania orzeczenia sądowego lub nieterminowej spłaty długu. 

Przyczyny egzekucji komorniczej mogą obejmować m.in.:

 • Niewywiązanie się z obowiązku zapłaty
 • Nieuregulowanie zobowiązań finansowych wynikających z umów

Prowadzący postępowanie komornik sądowy w pierwszej kolejności próbuje osiągnąć porozumienie z dłużnikiem w celu obniżenia długu przez spłatę w ratach. Jednak w przypadku braku zgody dłużnika, komornik może przejść do fazy egzekucji i rozpocząć zajęcie majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzycieli. 

Za jaki dług komornik może zająć mieszkanie?

Dług, za który komornik może zająć mieszkanie, zależy od wartości zadłużenia oraz od umowy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. 

Zazwyczaj komornik może zająć mieszkanie w przypadku długów z tytułu opóźnienia w spłacie kredytu hipotecznego lub innych zobowiązań zabezpieczonych na nieruchomości. 

Właściciel nieruchomości powinien być świadomy, że komornik może przeprowadzić licytację nieruchomości w celu spłaty długu. 

Jakie są Twoje prawa w przypadku egzekucji komorniczej?

W przypadku egzekucji komorniczej Twoje prawa są określone w polskim kodeksie postępowania cywilnego. Masz prawo do otrzymania informacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, takich jak rodzaj długu i kwota, której dotyczy. 

Możesz również złożyć wniosek o zabezpieczenie majątku przed egzekucją. Jeśli egzekucja jest nieuzasadniona, możesz złożyć reklamację w sądzie. 

Masz również prawo do odwołania się od wydanych decyzji komornika. W przypadku samowolnych działań ze strony komornika np. naruszenia prywatności możesz wystąpić o odszkodowanie. Pamiętaj, że masz prawo do pomocy prawnej, aby chronić swoje interesy w przypadku egzekucji komorniczej. 

Kiedy bank ma podstawę do zajęcia nieruchomości?

Bank ma podstawę do zajęcia nieruchomości w przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaca zaciągniętego kredytu hipotecznego zgodnie z umową. W takiej sytuacji bank może wystąpić do sądu o uzyskanie nakazu zajęcia nieruchomości. 

Przed tym krokiem jednak musi upłynąć określony czas od zaległości w spłacie rat kredytu. 

W Polsce zgodnie z przepisami prawa bank może wystąpić o zajęcie nieruchomości dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym pojawiła się pierwsza zaległa rata. W przypadku uzyskania nakazu zajęcia nieruchomości, bank może przystąpić do egzekucji, czyli sprzedaży nieruchomości w celu spłacenia długu. 

Jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją?

Nie wiesz, jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją? Tutaj można podjąć kilka działań. Warto przede wszystkim skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach egzekucyjnych, który wskaże odpowiednie kroki do podjęcia. 

Jednym z możliwych działań jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. W ten sposób uzyskuje się ochronę przed jej sprzedażą w przypadku wystąpienia długu. 

Kolejnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, która może stworzyć dodatkową barierę dla komornika. Istotne jest jednak, aby te działania zostały podjęte zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z prawnikiem, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych. 

Jak chronić mieszkanie przed komornikiem? Jak uniknąć egzekucji komorniczej?

Uniknięcie egzekucji komorniczej może być trudne, jeśli dług został już uznany przez sąd i komornik został upoważniony do ściągania należności. Niemniej jednak istnieją pewne działania, które można podjąć w celu ochrony mieszkania. Oto kilka sugestii:

 1. Porozmawiaj z komornikiem: Możesz skontaktować się z komornikiem i negocjować plan spłaty długu. W niektórych przypadkach mogą być elastyczni i zgodzić się na raty lub ustalić inne rozwiązanie, które pozwoli uniknąć egzekucji.
 2. Znajdź porozumienie z wierzycielem: Spróbuj negocjować bezpośrednio z wierzycielem. Jeśli uda się osiągnąć porozumienie w sprawie spłaty długu, może to skutkować zaniechaniem egzekucji przez komornika.
 3. Skonsultuj się z prawnikiem: Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach egzekucyjnych i zadłużeniach. Mogą oni doradzić w kwestii konkretnych rozwiązań prawnych, które mogą pomóc w ochronie mieszkania.
 4. Sprawdź przepisy dotyczące ochrony majątku: Istnieją przepisy, które chronią niektóre elementy majątkowe przed egzekucją komorniczą, w tym mienie niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego.
 5. Ustanów prawo użytkowania wieczystego: Jeśli posiadasz mieszkanie na prawie własności, rozważ ustanowienie prawa użytkowania wieczystego dla innej osoby. Takie rozwiązanie może utrudnić egzekucję komorniczą, ponieważ komornik nie może zająć nieruchomości, na której ustanowione jest prawo użytkowania wieczystego.
jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją

Jak zablokować i uchronić mieszkanie przed komornikiem?

Tutaj masz kilka możliwości. Oto one:

 1. Znajdź prawnika specjalizującego się w egzekucji komorniczej: Skonsultuj się z prawnikiem, który ma doświadczenie w tego rodzaju sprawach. Prawnik będzie w stanie doradzić ci, jakie kroki podjąć i jakie opcje są dostępne w twojej sytuacji.
 2. Sprawdź ważność egzekucji: Skonsultuj się z prawnikiem, aby upewnić się, czy egzekucja została przeprowadzona zgodnie z prawem. Jeśli istnieją jakiekolwiek nieprawidłowości proceduralne lub naruszenia, można podjąć kroki w celu ochrony swoich praw.
 3. Wnioskuj o wstrzymanie egzekucji: W niektórych przypadkach można złożyć wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej. Powód może być na przykład niedopuszczalne pogorszenie się sytuacji życiowej lub trudności w znalezieniu alternatywnego miejsca zamieszkania. O takim wniosku decyduje sąd.
 4. Skonsultuj się z prawnikiem w sprawie możliwości ustanowienia zastawu: W niektórych przypadkach można ustanowić zastaw na nieruchomości, co może utrudnić komornikowi jej sprzedaż. Jednak to rozwiązanie wiąże się z pewnymi ryzykami i powinno być dokładnie omówione z prawnikiem.
 5. Negocjacje z wierzycielem: Spróbuj negocjować z wierzycielem w celu osiągnięcia porozumienia dotyczącego spłaty długu. Jeśli uda się osiągnąć takie porozumienie, istnieje szansa na uniknięcie egzekucji.

Jak wstrzymać egzekucję z nieruchomości po rozpoczęciu postępowania?

Aby wstrzymać egzekucję z nieruchomości po rozpoczęciu postępowania, można podjąć kilka działań. Oto kilka sugestii:

 1. Złóż wniosek o wstrzymanie egzekucji: Skontaktuj się z sądem, w którym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i złóż wniosek o wstrzymanie egzekucji. Wniosek taki powinien być dobrze uzasadniony i przedstawiać konkretne powody, dla których egzekucję należy wstrzymać.
 2. Skonsultuj się z prawnikiem: Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach egzekucyjnych, który będzie mógł udzielić ci indywidualnej porady dotyczącej wniosku o wstrzymanie egzekucji. Prawnik pomoże w przygotowaniu dokumentacji i przedstawieniu mocnych argumentów.
 3. Szukaj nieprawidłowości w postępowaniu: Przeanalizuj dokładnie postępowanie egzekucyjne i zwróć uwagę na wszelkie ewentualne nieprawidłowości lub naruszenia proceduralne. Jeśli takie wystąpiły, możesz zgłosić je do sądu jako podstawę do wstrzymania egzekucji.
 4. Poszukiwanie innych środków ochrony: Skonsultuj się z prawnikiem w celu zidentyfikowania innych możliwości ochrony nieruchomości, takich jak ustanowienie zastawu czy negocjacje dotyczące planu spłaty.

Czy komornik może zająć mieszkanie z darowizny?

Tak, w pewnych okolicznościach komornik może zająć mieszkanie otrzymane w drodze darowizny. Istnieją jednak pewne ograniczenia i wyjątki dotyczące egzekucji komorniczej w przypadku nieruchomości objętych darowizną. Oto kilka istotnych informacji na ten temat:

 1. Ochrona przed egzekucją: Zgodnie z przepisami prawa, istnieje pewna ochrona dla nieruchomości otrzymanych na podstawie darowizny. Mieszkanie może być wyłączone spod egzekucji komorniczej, jeśli spełnia określone warunki i jest uznawane za „mienie niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego”. Warunki te są jednak ściśle interpretowane przez sąd i zależą od konkretnej sytuacji.
 2. Badanie zgodności z prawem: W przypadku, gdy komornik chce zająć mieszkanie otrzymane w drodze darowizny, sąd dokonuje badania zgodności tej darowizny z prawem. Jeśli darowizna została udzielona w sposób niezgodny z prawem lub w celu uniknięcia egzekucji, sąd może uznać taką darowiznę za nieważną, co umożliwia komornikowi wykonanie egzekucji na nieruchomości.
 3. Ocena celu darowizny: Sąd ocenia cel, dla którego darowizna została udzielona. Jeżeli celem darowizny było uniknięcie egzekucji lub sztuczne obniżenie wartości majątku, to sąd może uznać darowiznę za bezskuteczną i umożliwić egzekucję na nieruchomości.

Jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją – Podsumowanie

Jak widzisz, opcji na to jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją jest co najmniej kilka. W przypadku gdy inwestujesz w nieruchomości, warto szybko podjąć właściwe kroki, by bronić się przed egzekucją, ponieważ stawia ona na szali opłacalność inwestycji oraz zasobność Twojego portfela inwestycyjnego.

Inwestujesz w nieruchomości i chcesz dowiedzieć się, czy to dobry moment na zakup nowych mieszkań?

Zapisz się na bezpłatny webinar, na którym poznasz know-how praktyka obsługującego już ponad 150 mieszkań. Kliknij i zapisz się na webinar: https://www.dobregonajmu.pl/webinar/

błędy początkującego inwestora

Pobierz ebooka, uniknij błędów!

Może to też Cię zainteresuje

Przeczytaj nasze najnowsze wpisy blogowe poświęcone sztuce skutecznego zarabiania na wynajmie w Warszawie!
Ile można zarobić na gotowcach inwestycyjnych

Ile można zarobić na gotowcach inwestycyjnych w 2024 roku?

Każdy inwestor powinien myśleć o dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego. Gdzie więc szukać alternatywy dla ulokowania kapitału? Dobrym pomysłem będą m.in. nieruchomości a przede wszystkim tzw. gotowce inwestycyjne. W 2024 roku ten trend zyskał jeszcze większą dynamikę, zwłaszcza w kontekście rosnących cen nieruchomości i zapotrzebowania na wynajem. Ile można zarobić na gotowcach inwestycyjnych w 2024 roku? Przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi.

Czytaj więcej »
jak znaleźć dobry gotowiec inwestycyjny

Jak znaleźć dobry gotowiec inwestycyjny?

Niestety, nie każdy inwestor posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie i czas, aby aktywnie i z sukcesami wynajdować okazje na rynku nieruchomości oraz skutecznie w nie inwestować. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszy się możliwość lokowania kapitału w tzw. gotowcach inwestycyjnych oraz korzystanie z pomocy firm zajmujących się zarządzaniem wynajmem.
Jesteś jedną z takich osób? Sprawdź, jak znaleźć dobry gotowiec inwestycyjny, który przyniesie Ci wysoką stopę zwrotu.

Czytaj więcej »